Regulamin biblioteki szkolnej

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

§ 1

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu

warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (opiekunów

prawnych) oraz, w miarę możliwości, rozpowszechnianiu wiedzy o regionie.

§ 2

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Zespołu Szkół

Ogólnokształcących na następujących zasadach:

a) korzystanie z biblioteki jest bezpłatne,

b) jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni (możliwość wypożyczenia

większej ilości książek należy uzgodnić z nauczycielem biblioteki),

c) okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać 3 tygodni,

d) książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 tydzień,

e) okres wypożyczenia książki może zostać przedłużony na prośbę czytelnika, jeżeli nie ma

zapotrzebowania na tę książkę ze strony innych czytelników,

f) czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów zwrotów,

g) książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym osobom,

h) z książek znajdujących się w księgozbiorze podręcznym można korzystać tylko na

terenie biblioteki,

i) czytelnik, który zgubił lub zniszczył książkę lub inne materiały ze zbiorów bibliotecznych, musi

odkupić taką sama pozycję lub zwrócić inną przydatną bibliotece o tej samej wartości, co

zagubiona; do momentu, gdy tego nie uczyni, zostaje zawieszony w prawach korzystania

z biblioteki,

j) choroba zakaźna panująca w domu czytelnika uniemożliwia mu korzystanie z biblioteki,

k) wszystkie wypożyczone książki i inne rodzaje materiałów muszą być zwrócone do biblioteki na

2 tygodnie przed końcem roku szkolnego,

l) po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielami bibliotekarzami istnieje możliwość

wypożyczenia książek na okres wakacji,

ł) wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem. Czytelnik przed

wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić

nauczycielowi biblioteki,

m) przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie

inni czytelnicy,

n) w bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków,

o) z zasadami korzystania z biblioteki uczniowie klas I zostają zapoznani w pierwszym tygodniu

września każdego roku szkolnego.

§ 3

Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

a)gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

b)wypożyczenie zbiorów poza bibliotekę,

c)korzystanie ze zbiorów w czytelni,

d)prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej.

§ 4

1. Godzina pracy w bibliotece trwa 60 minut.

2. Tygodniowy, obowiązujący wymiar zajęć dla nauczyciela bibliotekarza wynosi 30 godzin

(1/2 etatu – 15 godzin).

3. Godziny otwarcia biblioteki szkolnej są dostosowane do potrzeb uczniów i pracowników szkoły.

4. Z ogólnymi zasadami funkcjonowania biblioteki, informacjami o jej stronie internetowej, rodzice

(opiekunowie prawni) uczniów klas I zostają zapoznani na pierwszym zebraniu w każdym roku

szkolnym.

5. W każdą ostatnią środę miesiąca (w godzinach popołudniowych) rodzice (opiekunowie prawni)

mają możliwość korzystania z porad nauczycieli biblioteki w zakresie czytelnictwa i spraw

bezpośrednio dotyczących ich dzieci.

§ 5

1.Nauczyciel bibliotekarz uzgadnia z dyrektorem szkoły propozycje dotyczące rozwoju biblioteki

(plan pracy, w tym tematykę imprez czytelniczych, organizację i zakup książek).

2. W miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz informuje rodziców (opiekunów prawnych) o stanie

czytelnictwa uczniów i popularyzuje literaturę pedagogiczną.

3. Praca bibliotekarza z czytelnikami obejmuje:

a) udostępnianie zbiorów w oparciu o katalogi rzeczowy i alfabetyczny,

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, rzeczowych i tekstowych, informowanie

uczniów i nauczycieli o nowych publikacjach,

c) rozmowy z czytelnikami o książkach i innych tekstach kultury,

d) działania rozwijające aktywność społeczną młodzieży i ich wrażliwość kulturową (np.

wolontariat, realizacja projektów szkolnych, działania promujące szkołę, spotkania z ciekawymi

ludźmi),

e) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego wyboru

lektury i do jej planowania,

f) edukowanie czytelnicze i medialne uczniów jako świadomych użytkowników informacji

(zgodnie z „Programem edukacji czytelniczej i medialnej”), w formie pracy indywidualnej

z czytelnikiem, zajęć grupowych (lekcji bibliotecznych) i w miarę możliwości wycieczek do

bibliotek pozaszkolnych,

g) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom

zainteresowań potrzebnych im materiałów, udzielanie pomocy w przeprowadzaniu różnych

form zajęć dydaktyczno – wychowawczych (z wykorzystaniem czytelni szkolnej), pomoc

w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i ewentualnie z innymi materiałami wewszystkich formach procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz w przygotowaniu przez różne

grupy społeczności szkolnej imprez czytelniczych,

h) pozyskiwanie nowości wydawniczych i materiałów zgodnie z zainteresowaniami czytelników,

i) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,

j) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa

w szkole na posiedzenia rad pedagogicznych, ewentualnie komisji przedmiotowych,

k) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagowaniu książek,

l) organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania

kultury czytelniczej uczniów, np. , konkursów czytelniczych, dyskusji na temat książek,

czytelniczych,

ł) nadzór nad czytelną szkolną.

4. Prace organizacyjne obejmują :

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły,

b) poszerzanie księgozbioru o nowe pozycje otrzymane od darczyńców,

c) ewidencję zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w zarządzeniach Ministra

Kultury i Sztuki oraz w instrukcjach stanowiących załączniki do tych zarządzeń,

d) opracowanie biblioteczne zbiorów:

– opracowanie techniczne,

– klasyfikowanie według systemu UKD,

– katalogowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie,

e) selekcję zbiorów (materiałów zbędnych, zniszczonych) przy współudziale nauczycieli, dyrektora

i kierownika jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi

w zarządzeniach i instrukcjach Ministra Kultury i Sztuki,

f) konserwację zbiorów:

– stosowanie zabiegów chroniących zbiory przed ich przedwczesnym zużyciem (oprawa, teczki

ochronne i inne),

– dokonywanie napraw możliwych w warunkach szkolnych,

g) organizację warsztatu informacyjnego:

– prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego książek niezależnie od miejsca ich

przechowywania w szkole, zbiorów audiowizualnych będących własnością biblioteki i innych

pracowni z podaniem miejsca ich przechowywania.

§ 6

1. W czytelni biblioteki szkolnej uczniowie maja możliwość korzystania z Internetowego Centrum

Multimedialnego.

2. Odrębny regulamin określa zasady korzystania z ICM.

 

Regulamin bezpłatnego wypożyczania uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej podręczników zakupionych z dotacji celowej.

1. Wypożyczenie podręczników do nauki w kl. I – VIII przysługuje wszystkim uczniom.

2. Realizacja wypożyczeń rozpoczyna się we wrześniu w danym roku szkolnym w bibliotece szkolnej.

3. Otrzymując zestaw podręczników uczeń zobowiązany jest do obłożenia podręczników oraz do poszanowania ich.

4. Uczeń ma prawo korzystać z podręczników do końca danego roku szkolnego, po czym w terminie wyznaczonym przez bibliotekę ma obowiązek zwrócić wypożyczone podręczniki.

5.W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego, podręczniki dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia staja się własnością organu prowadzącego szkołę,do której uczeń przychodzi tzn. uczeń zabiera podręczniki do nowej szkoły. 6.Pozostali uczniowie są zobowiązani przechodząc do innej szkoły w trakcie roku szkolnego rozliczyć się z biblioteką z wypożyczonych podręczników.

7. Stan estetyczny podręczników na koniec danego roku szkolnego ocenia nauczyciel przedmiotu, w przypadku wątpliwości konsultuje się z nauczycielem bibliotekarzem.

8. Ocenie podlega stan estetyczny podręcznika i bark następujących wad :

-zalanie

-zagniecenia

-zabrudzenia

-ślady długopisu i ołówka (ewentualne podkreślenia, zaznaczenia należy wymazać)

-rozdarcia

-niekompletność egzemplarza ( wyrwane kartki, brak płyty CD)

W przypadku stwierdzenia wyżej wymienionych braków uczeń zobowiązany jest do odkupienia danego podręcznika i jego zwrotu do końca sierpnia roku szkolnego. Brak zwrotu skutkuje nieotrzymaniem nowego zestawu podręczników.